Over de Stichting

 

De Stichting Goedgezind.

Op 11 oktober 2013 ziet de Stichting Goedgezind het levenslicht en is de status van  “ in oprichting ”  verleden tijd. We hebben voor deze juridische rechtsvorm gekozen omdat die mogelijkheden biedt om steun te verkrijgen voor allerlei extra’s die we graag met de kinderen willen doen en die bijdragen aan een brede(re) ontwikkeling van de kinderen. In de statuten onder doelstelling hebben we het onder andere zo verwoord:

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:

a. de op de Wayerkamp 41 te Zwolle woonachtige pleegkinderen te stimuleren om middels  kunst en cultuur (muzieklessen), vakantie en andere activiteiten zich in brede zin te ontwikkelen.

Ja, en een stichting kent een bestuur dat waakt over de doelstellingen en zorgt voor een deugdelijke administratie en die per jaar daar ook verantwoording over aflegt. ( Een afschrift van dit jaarverslag is desgewenst opvraagbaar bij het secretariaat.) Om belangenverstrengeling tegen te gaan en omdat de oprichters van een stichting tevens de bestuursleden dienen te zijn hebben we in onze kring een drietal vrijwilligers gevonden die de taak van bestuurder op zich wilden nemen. Zwager Wim Oelen als voorzitter, (schoon)zus Bep Oelen-Wijnen als secretaris en de partner van onze dochter Naäma, Cliff Kasifa als penningmeester.

Hoewel de Stichting Goedgezind statutair , zo heet dat nou eenmaal, gevestigd is op de Wayerkamp 41 wordt het secretariaat elders gevoerd. Intern hebben we goede afspraken gemaakt hoe we daar vlotjes en geruisloos mee om kunnen gaan. Voor de volledigheid daarom hier het adres van de stichting:
Stichting Goedgezind te Zwolle
Secr. Mevr. B. Oelen – Wijnen
Geldermanmate 8
8014 KN ZWOLLE
038-460 64 65

www.stichtinggoedgezind.nl

KvK-nummer : 58981616

Triodosbank  :  NL85TRIO 0197 7646 30

Afgesproken is dat Bert en Wilma Letwory gewoon de contactpersonen blijven en dat hun telefoonnummer ook vermeld blijft op de informatiepagina van deze website. Maar voor officiële post en dergelijke gelieve u zich te richten tot de secretaris.